Naše zariadenie

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja.

Strategickou víziou našej organizácie je formou implementovania podmienok kvality zabezpečiť také prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ochraňujúce prijímateľov sociálnej služby pred všetkými formami zlého zaobchádzania, s nulovou intoleranciou násilia, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnej služby a kvalitné pracovné prostredie. Vrcholový manažment spolu so stredným manažmentom robí všetko preto, aby vízia nezostala len na papieri, hľadá nové príležitosti a zavádza inovácie Prijímateľ sociálnej služby je našim partnerom a jeho spätná väzba je pre nás dôležitá.

Hodnoty našej organizácie: empatický prístup, akceptácia, profesionálny prístup, tímová práca a osobná zodpovednosť, slušnosť, úcta, spravodlivosť.

Centrum sociálnych služieb Letokruhy poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v:

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

Od 1.9.2022  poskytuje CSS Letokruhy Odľahčovaciu službu.

Odľahčovacia služba je v zmysle par. 54 zákona 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách  sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia a to najviac na 30 dní v kalendárnom roku.

Prípade záujmu alebo informácii  kontaktujte sociálny úsek na t.č.: 0905 162 519 , alebo Žiadosť na poskytnutie odľahčovacej služby TU -vytlačte, vyplňte a s prílohami prineste osobne na sociálny úsek.

Mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje ako násobok počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci a výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti  - cenník za poskytované sociálne služby vidˇ. link nižšie :

https://www.css-letokruhy.sk/

Rozsah poskytovaniej sociálnej starostlivosti je zakotvený v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Od roku 2012 je CSS Letokruhy Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

 nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja.

 

CSS Letokruhy umožňuje absolvovať vzdelávanie a prípravu v štúdijnom odbore - obchodná akadémia v Systéme duálneho vzdelávania.