Poskytovanie sociálnych služieb

 

V zariadení sú poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to celoročnou pobytovou formou  a ambulantnou formou. Činnosti, ktoré vykonávame, sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti klientov viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia. Hlavným cieľom v poskytovaní sociálnych služieb pre klientov je v spolupráci s klientom a jeho rodinou uspokojovanie jeho potrieb prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kavalifikácie zamestnancov a inovácie zariadenia.

V CSS Letokruhy poskytujeme:

 

Ošetrovateľskú starostlivosť

Starostlivosť o osobnú hygienu vrátane kúpania, ako aj o ostatné denné činnosti akými sú stravovanie, obliekanie, vyprázdňovanie a i. zabezpečuje personál opatrovateľsko – zdravotníckeho úseku podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu a individuálnych potrieb prijímateľov.

Výkony ošetrovateľskej starostlivosti sú realizované v CSS Letokruhy sestrou z ADOS Žilina v spolupráci s ambulantnou sestrou pracujúcou v našom zariadení, ktorá úzko spolupracuje s obvodnou lekárkou.

Ambulanciu MUDr. Romančíkovej Petry navštevujú ambulantné sestry 2x týždenne alebo podľa situácie, ktorá si to vyžaduje z dôvodu konzultácií zdravotného stavu prijímateľov a z dôvodu potreby vybavovania zdravotníckych pomôcok u prijímateľov sociálnych služieb. Lieky a inkontinenčné pomôcky predpisuje obvodná lekárka 1x mesačne alebo podľa potreby prijímateľa. Následne sú expedované prostredníctvom lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok do nášho zariadenia.

Klienti s podozrením na infekčné ochorenie sú izolovaní a je im poskytnutá adekvátna starostlivosť s dodržiavaním všetkých protiepidemických opatrení.

U každého prijímateľa sociálnej služby máme zavedenú ošetrovateľskú dokumentáciu a opatrovateľské plány. Imobilní prijímatelia sociálnej služby majú zavedený aj polohovací záznam a individuálne na odporučenie lekára aj záznam o príjme a výdaji tekutín.

Pri práci s klientom používame koncept bazálnej stimulácie (ďalej BS), ktorým sa snažíme zastaviť alebo zmierniť rozvoj zdravotného postihnutia a skvalitniť život prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení, hlavne u prijímateľov s vyšším stupňom odkázanosti. Na lôžku každého prijímateľa sú informácie o tom, ako si praje byť prijímateľ oslovovaný a aký iniciálny dotyk sa používa pri začatí poskytovania BS. Na každom úseku sa nachádzali edukačné tabule, ktoré obsahujú informácie a fotografie o tejto metóde. Takto umožňujú lepšie zapájať aj príbuzných.

Na podporu pohybovej aktivity klientov slúži telocvičňa a dve rehabilitačné miestnosti, kde pod vedením fyzioterapeuta individuálne alebo aj skupinovo cvičia PILATES.

Stravovanie sa v našom zariadení zabezpečuje v dvoch stravovacích prevádzkach - na Karpatskej 6 a na Karpatskej 8. Strava sa poskytuje ako klientom, tak i zamestnancom CSS Letokruhy. V našom zariadení poskytujeme stravu s dôrazom na výživné stravovanie. Stravu poskytujeme – racionálnu, päť jedál denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, diabetickú, šesť jedál denne – plus druhá večera, šetriacu, päť jedál denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, šetriacu diabetickú, šesť jedál denne – plus druhá večera.  Aktuálny stravný lístok je pre klientov pravidelne aktuálne zverejňovaný na nástenkách, ktoré sú na to určené. Okrem racionálnej a diabetickej stravy poskytujeme klientom podľa individuálnej potreby stravu mletú a mixovanú. Strava je klientom podávaná v troch jedálňach na Karpatskej 7, Karpatskej 8 a Karpatskej 9. Okrem toho je podávaná priamo na izbách klientov podľa ich zdravotného stavu. Súčasťou je pomoc klientom pri podávaní stravy a obsluha klientov na lôžku na ich izbe. Ku kvalite stravy, jej pestrosti a množstvu sa majú možnosť vyjadrovať klienti zariadenia formou zastúpenia nimi zvolených zástupcov v stravovacej komisii. Stravovacia komisia zasadala počas roka dvakrát mesačne a riešila aktuálne podnety a pripomienky k strave, čím výrazne prispela k spokojnosti našich stravníkov.

Upratovanie izieb prijímateľov a spoločných priestorov vykonávajú zamestnanci zariadenia podľa harmonogramu sanitačného programu – denne, týždenne, mesačne a štvrťročne. Pracovníci údržby zabezpečovali pravidelnú údržbu vonkajších priestorov zariadenia.

Pranie osobnej bielizne klientov vykonávajú zamestnanci v práčovni na pracovisku Karpatská 6 a v práčovni na pracovisku Karpatská 8, 9. Pranie a údržbu posteľnej bielizne sme realizovali dodávateľsky.

 

Ubytovanie v Centre sociálnych služieb Letokruhy ubytúvame klientov len na voľné aktuálne neobsadené miesta a prihliadá prianie klienta,príbuzných ale aj na zdravotný stav a finačné možnosti. Možnosti ubytovania v CSS Letokruhy:

Súčasťou každej obytnej jednotky je príslušenstvo. V niektorých izbách sú balkóny, v niektorých väčších izbách sú malé kuchynky. Izby sú vybavené predpísaným nábytkom a zariadením v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Izby, na ktorých sú klienti na lôžku, sú vybavené polohovacími lôžkami. Domáci poriadok umožňuje klientom zariadenia zútulniť si svoju obytnú jednotku primeranými bytovými doplnkami.

Kultúrno - záujmová činnosť je zabezpečovaná podľa individuálnych možností klientov s ohľadom na ich vek, zdravotný stav, rôzne obmedzenia ale aj potreby, zručnosti a záujmy. Hlavný cieľ je umožniť im žiť plnohodnotný a zmysluplný spôsob života, aktívne ich zapájať do života komunity a zaujímavo organizovať ich voľný čas. Pre klientov pripravujeme rôzne aktivity, výlety a stretnutia. O prebiehajúcich aktivitách obyvateľov informujeme prostredníctvom dobre čitateľných pozvánok, ktoré sme umiestnili na informačné tabule. Osvedčené je tiež osobné pozvanie a sprevádzanie na tieto akcie. Viac informácii nájdete v časti ,,Aktivity"